Aktuellt

Styrelsen informerar – September 2018

OBS ! Viktig info om kommande cykelrensning v 46.

Då vi har en del cyklar framför portar och förråd som ingen verkar äga kommer vi nu att göra en rensning.
Alla behöver då märka sin/ sina cyklar så att vi lätt ser att någon här äger den. Hur ni märker väljer ni själv, men en enkel lapp funkar utmärkt. Skriv portnummer, lägehetsnummer eller namn!
Glöm inte märka cyklar i de gemensamma förråden, då det även rensas där.
Märkningen behöver vara klar senast den 11 november , dvs vecka 45. Veckan efter kommer Sweax hjälpa oss med rensningen.

Det är även bra inför vintersäsongen om cyklar som inte används ställs ner i cykelförråden så att snöröjning underlättas.

Påminnelse vid flytt!
Den router och TV box med fjärrkontroll som vi fått av Comhem tillhör bostaden och ska alltså lämnas till den som näst äger bostaden. Så vid flytt behöver dessa lämnas kvar!
En annan sak som ska lämnas är brandvarnaren.

Styrelsen informerar – Augusti 2018

Ventilationsgenomgång/ OVK kommer att ske under 2019.
Information om närmare datum kommer att komma i brevlådan hos varje hushåll. Tillgång till samtliga lägenheter behövs då och att man då ej får låsa det övre låset när besiktningen sker ifall man inte är hemma.

Tvättstugan
Vänligen se till att återlämna nycklar då du/ ni nyttjat tvättstugan då vi fått tillverka flera nya vilket innebär en merkostnad för föreningen. Fler nycklar borde finnas hos någon och hittar du/ni den så återlämna den gärna för framtida behov!
Glöm inte heller att skriva namn, lägenhetsnummer och telefonnummer då ni tvättar då det är enligt reglerna i tvättstugan att man uppger det då man nyttjar en tid. Börjar du tvätta senare än din tvättid börjar så skriv gärna klockslag från när du börjar tvätta. Annars gäller en-timmes regeln ; att om ingen börjat tvätta efter en timme får någon annan ta tiden!

Fågelmatning
Tänk på att det inte är tillåtet att mata fåglar utanför fönster samt på balkonger för allas trevnad.

Katter
Du som kattägare måste även ha din katt kopplad enligt ordningsreglerna då du har katten ute i bostadsområdet.

Sophusen
I sommar har det varit soppåsar utanför sophusen som fåglarna sedan hackat sönder och spridit ut. Inte så trevligt för någon. Soppåsen ska självklart in i nedkastet och luckan ska stängas för att undvika dålig lukt för allas vår trevnad.

Det var allt för denna gång och vi önskar alla en härlig start på hösten!

Styrelsen informerar – Juni 2018

Grillplats
Vår nya grillplats är installerad mellan hus 8 och 12 som ni säkert redan sett, så nu är det bara att börja använda den så att vi har glädje av den! Den är placerad i huvudändan av hus 8 åt Vätövägens håll.

Matavfallssortering
Då sopsortering kommer förändras i kommunen allteftersom kommer även vi att börja med särskild matavfallssortering från och med nästa år. Vi vet ännu inte exakt hur det kommer att se ut och om hur det ska lösa sig med det praktiska men vi återkommer om detta då vi har mer information.
För den som vill läsa mer på kommunens hemsida så gå gärna in på norrtalje.se/matavfall.

Tack
En stor eloge till alla hundägare som rastar era hundar utanför gården och inte heller har hundarna lösa i innergården, då vi märkt en klar förbättring! Fortsätter vi alla på detta sätt så slipper vi klagomål kring detta framöver.

Belysning
Ny utebelysning till parkeringsgaragen samt vid flertalet platser i innergårdarna är beslutat och beställt och kommer bli mycket bättre inför mörkare årstider längre fram.

Expedition
Under sommaren har vi expeditionstider som vi brukar i brf lokalen på gaveln i hus 8. Det är tisdagar mellan 18-19 som ni gärna får besöka oss ifall ni har frågor eller funderingar.

Tänk på att den router och den tv-box som beställdes tidigare av er som medlemmar av ComHem för bredband och TV-utbud hör till lägenheten och behöver stanna där ifall du säljer din bostad och ska då övertas av den nya ägaren.

Slutligen vill vi önska alla en härlig sommartid!

GDPR – Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Läs om hur vi behandlar dina uppgifter.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i BRF DOMHERREN NR 1 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Onsdagen den 9 maj kl. 19 Grindskolan Matsalen

Vid föreningsstämman skall de ärenden som anges i nedanstående dagordning behandlas.

EFTER STÄMMAN SERVERAS KAFFE

Norrtälje april 2018
STYRELSEN

DAGORDNING

§1 Stämman öppnas
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av ordförande för stämman
§4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
§5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
§7 Fastställande av röstlängd
§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning – se bilaga
§9 Föredragning av revisionsberättelsen – se bilaga
§10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för år 2017
§11 Beslut om resultatdisposition
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§13 Fråga om arvoden för år 2018
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
§15 Val av revisor
§16 Val av valberedning
§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
§18 Stämmans avslutande