Aktuellt

Styrelsen informerar – Maj 2020

Styrelsen informerar:

 • Från 1 juli så blir det en avgiftshöjning på 5 %
 • I september/oktober: spolning av våra avloppsrör. Det är viktigt att vara hemma då eller att man lämnar låset i serviceläge om man inte är hemma.
 • Målning av garagen är påbörjad.
 • Styrelsen vill åter igen påminna om den inre fonden (som tas bort), styrelsen behöver kontonummer från de som inte har autogiro så pengarna kan betalas ut.

Soliga hälsningar,
Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Medlemmar i BRF DOMHERREN NR 1 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Måndagen den 4 maj kl. 19 Grindskolan Matsalen

Vid föreningsstämman skall de ärenden som anges i nedanstående dagordning behandlas.

Norrtälje mars 2020
STYRELSEN

DAGORDNING

 • §1 Stämman öppnas
 • §2 Val av ordförande för stämman
 • §3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • §4 Godkännande av dagordningen
 • §5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 • §6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • §7 Fastställande av röstlängd
 • §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning se bilaga
 • §9 Föredragning av revisionsberättelsen se bilaga
 • §10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för år 2019
 • §11 Beslut om resultatdisposition
 • §12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • §13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för 2020
 • §14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 • §15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • §16 Val av revisorer och revisorssuppleant
 • §16 Val av valberedning
 • §17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 • §18 Stämmans avslutande

Årsstämma 2020

OBS
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÅSTE GENOMFÖRA ÅRSTÄMMA SENAST 30/6.
ANNARS KAN MEDLEMMAR EFTER DET INTE BELÅNA SINA LÄGENHETER MM, OCH VI HAR EN STYRELSE PÅ 2 PERSONER SOM INTE KAN FATTA BESLUT, EFTERSOM DET MÅSTE VARA MINST 3 SOM BESLUTAR.
STYRELSEN HAR KALLAT TILL STÄMMA DEN 4/5 I GRINDSKOLAN (RESERVLOKAL FINNS).
DETTA KVARSTÅR.
DEN SOM INTE KAN ELLER VILL NÄRVARA KAN ANVÄNDA ETT OMBUD. VEM SOM KAN VARA OMBUD STÅR I STADGARNA (brfdomherren1.se).
KAFFE KOMMER INTE ATT SERVERAS.
ÅRSREDOVISNINGEN KOMMER ATT DELAS UT V 15. FINNS PÅ brfdomherren1.se.se
OJUSTERAD.
FÖR MER INFO SE www.bostadsratterna.se
 
                                                STYRELSEN

Styrelsen informerar – Mars 2020

På gång

 • Styrelsen informerar att det kommer bli en hyreshöjning från 1 juli i år med 5 %,( ca 20 kr/m2 ) .
 • Under våren kommer plåtslagarna börja med hus 6 och hus 8.
 • Målning av Domherrens garage är på gång.
 • Spolning av våra avloppsrör i september. Det är viktigt att vara hemma då eller att man lämnar låset i serviceläge om man inte är hemma.

 

Styrelsen har fått en del synpunkter ang. rökning:

 • Vänligen visa hänsyn till varandra, de finns även de som är allergiska.
 • Man kanske kan tänka på att ej stå och röka precis vid porten, man kan gå en bit bort.
 • Man får inte röka vid lekplatserna, detta är allmän plats.

 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Styrelsen informerar – Februari 2020

Här kommer lite information om saker vi pratat om/ beslutat i styrelsen.

 • På förekommen anledning så ber styrelsen alla att se över sina ytskikt i våtutrymmena, är lägenhetsägares ansvar att se till att de är ok.
 • Parkering- Det är stoppförbud framför bommarna. Tänk även på att inte stå framför sopkärlen vid sophämtning, står man för så kan de inte tömma soporna vilket kan medföra stora kostnader för bostadsföreningen. Prata även med era bekanta.
 • Vi har åter haft problem med att hemlösa flyttat in i tvättstugan, styrelsen ber vänligt men bestämt- ha inte dörrar eller portar öppna.
 • Styrelsen vill även påminna om att de som nyttjar tvättstugan ska städa både tvättstuga och torkrum efter sig, detta för allas trevnad. Känns alltid bättre och komma till en ren tvättstuga.
 • Styrelsen vill även påminna om inre fonden, detta ska betalas ut och de som inte har autogiro behöver lämna sitt kontonummer. Expeditionstid tisdagar mellan kl. 18.00-19.00, välkomna.
 • Slutligen vill styrelsen meddela att vi som bor i Domherren har 15 % på Franks färg.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen