Medlemmar i BRF DOMHERREN NR 1 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Onsdagen den 9 maj kl. 19 Grindskolan Matsalen

Vid föreningsstämman skall de ärenden som anges i nedanstående dagordning behandlas.

EFTER STÄMMAN SERVERAS KAFFE

Norrtälje april 2018
STYRELSEN

DAGORDNING

§1 Stämman öppnas
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av ordförande för stämman
§4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
§5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
§7 Fastställande av röstlängd
§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning – se bilaga
§9 Föredragning av revisionsberättelsen – se bilaga
§10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för år 2017
§11 Beslut om resultatdisposition
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§13 Fråga om arvoden för år 2018
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
§15 Val av revisor
§16 Val av valberedning
§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
§18 Stämmans avslutande