Medlemmar i BRF DOMHERREN NR 1 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Måndagen den 4 maj kl. 19 Grindskolan Matsalen

Vid föreningsstämman skall de ärenden som anges i nedanstående dagordning behandlas.

Norrtälje mars 2020
STYRELSEN

DAGORDNING

 • §1 Stämman öppnas
 • §2 Val av ordförande för stämman
 • §3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • §4 Godkännande av dagordningen
 • §5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 • §6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • §7 Fastställande av röstlängd
 • §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning se bilaga
 • §9 Föredragning av revisionsberättelsen se bilaga
 • §10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för år 2019
 • §11 Beslut om resultatdisposition
 • §12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • §13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för 2020
 • §14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 • §15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • §16 Val av revisorer och revisorssuppleant
 • §16 Val av valberedning
 • §17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 • §18 Stämmans avslutande