Aktuellt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i BRF DOMHERREN NR 1 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Onsdagen den 9 maj kl. 19 Grindskolan Matsalen

Vid föreningsstämman skall de ärenden som anges i nedanstående dagordning behandlas.

EFTER STÄMMAN SERVERAS KAFFE

Norrtälje april 2018
STYRELSEN

DAGORDNING

§1 Stämman öppnas
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av ordförande för stämman
§4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
§5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
§7 Fastställande av röstlängd
§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning – se bilaga
§9 Föredragning av revisionsberättelsen – se bilaga
§10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för år 2017
§11 Beslut om resultatdisposition
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§13 Fråga om arvoden för år 2018
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
§15 Val av revisor
§16 Val av valberedning
§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
§18 Stämmans avslutande

Comhem informationsträff 2017-11-30

Anslutningen av Brf Domherren till Com Hem planeras till 2017-11-30 men redan nu kan du beställa dina
tjänster.

Brf Domherren har dessutom tecknat Gruppavtal TV Bas och Bredband 100/100.

För att kunna använda tjänsterna i gruppavtalet behöver du göra en beställning genom att ringa oss. Efter
beställning får du som boende abonnemang, service och support precis som enskilt betalande kunder och
därför tecknas individuella avtal mellan dig och Com Hem. För mer detaljerad information och allmänna villkor
för privatabonnemang besök comhem.se eller läs mer i avtalsvillkoren som kommer tillsammans med ditt
välkomstbrev.

Tack vare gruppavtalet rabatteras ett abonnemang per tjänst och hushåll. Du har tillgång till dina
gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan din förening/fastighetsägare och Com Hem
gäller. Normal leveranstid efter att vi har fått din beställning är cirka en vecka.

Vad ingår i Gruppavtalet?

  • Bredband 100/100 med trådlös router.
  • Telefoni Bas.
  • TV Bas med digitalbox.

Läs mer i bifogade dokumenten.

pdf ComHem – Dags att beställa
pdf ComHem – Informationsmöte
pdf ComHem – Informationsträff

Fastighetsskötare

Fastighetsskötsel på denna fastighet utförs av:
  Sweax AB
Stockholmsvägen 28
761 43 Norrtälje
Hemsida: www.sweax.se
E-post: info@sweax.se
Arbetstider
Helgfria vardagar 07.00 – 16.00

Felanmälan
Felanmälan som rör fastigheten görs till vår kundtjänst på telefon 0176 – 27 92 20 mellan kl 07.00-16.00, alternativt via vår hemsida www.sweax.se. Vid icke akuta fel/frågor på övrig tid görs anmälning med fördel på www.sweax.se.

Fastighetsjour
AKUTA skador och fel efter arbetstid och under helg görs på journummer 08-585 61 185

Övrigt
Sweax AB har även möjlighet att utföra snickeriarbeten, trädgårdsarbeten, lekplatsarbeten och diverse reparationer i lägenheter via vår egen Serviceavdelning.

Fastighets- och gårdsskötseln / TV och bredband / Övrigt

Fastighets- och gårdsskötseln
Från och med 1 oktober kommer Sweax fastighetsförvaltning ta över skötseln från Farmartjänst.
Vi har varit nöjda med Farmartjänst för tiden som varit, men vi har fått ett mer omfattande erbjudande från
Sweax som dessutom blir billigare för oss – Bättre service till billigare peng helt enkelt.

Sweax kommer se till så kontaktuppgifter och mer information sätts upp i trapphusens informationstavlor
innan den 1/10.

TV och bredband
Den andra goda nyheten är att vi har upphandlat ny tjänst av TV & bredband.
Det gamla analoga TV-nätet i fastigheterna kommer sluta underhållas av ComHem, så det ledde till att
styrelsen började titta på nya lösningar.

Det hela slutade i en enhetlig lösning där vi får nytt digitalt TV-utbud samt 100Mbit bredband för endast
199kr/månaden från ComHem från och med 1 december 2017.
Den avgiften kommer från och med december att ligga på hyresavin.

Se till att säga upp befintliga avtal med Telia eller eventuellt andra bredbandsleverantörer både för Internet
och TV-tjänster i god tid innan dess, det brukar ligga minst 1 månads uppsägningstid.

ComHem kommer ha informationsträffar och ge ut information senare i höst innan omläggningen!

Övrigt
– Vi ber samtliga medlemmar inklusive besökande att respektera ordningsreglerna och INTE rasta hundar på
föreningens område. Vi har många barnfamiljer med småbarn och vi tycker att det hör till självklarheterna!
– Observera att trapphus samt även källargångar skall hållas rena från skräp/saker!
Det är både på grund av brandskäl som att det finns snubbelrisk!

Hälsningar och fortsatt trevlig sommar,
Styrelsen

Skydda dig mot fuktskador

Har du gjort vad du kan för att skydda dig mot fuktskador i köket?
Läs dokumentet:

Vattensakra