Aktuellt

Styrelsen informerar – Maj/Juni 2021

Styrelsen informerar:

 • Innergårdsarbete kommer starta runt den 1 juli, cykelställ kommer att flyttas så tänk på att flytta era cyklar/ta bort låset från cykelställ. De cyklar som är kvar i cykelställen kommer cykellåsen att klippas bort på och ställas undan.
 • Sweax kommer att ta över städning av trapphusen från och med i juli.
 • Åter igen, det är viktigt att plocka upp efter sin hund på gården, och att tänka på är att hundar inte alls ska rastas på gården.
 • Tänk även på att det inte är tillåtet att ladda elbilar och hybridbilar i garagen.

 

Soliga hälsningar

/ Styrelsen

Styrelsen informerar – Mars 2021

Styrelsen informerar:

 • Att tänka på i tvättstuga, mattor och ev. hästtäcken och liknande ska tvättas i grovtvättstugan inte i tvättstugorna 1-4.
 • De som fortfarande har pengar kvar på den inre fonden kommer få detta som avdrag på hyresavierna.
 • Det är viktigt att plocka upp efter sin hund på gården, men att tänka på är att hundar inte ska rastas alls på gården.
 • Det har även kommit in klagomål om höga ljud nattetid, vänligen respektera ordningsreglerna.

Vänliga hälsningar

/ Styrelsen

Styrelsen informerar – November 2020

Styrelsen informerar:

 • Efter att Swoosh varit här och spolat rören så har det framkommit att vi gärna bör tänka på att torka ur stekfettet innan man diskar t.ex. sin stekpanna (fett stelnar till proppar som skapar stopp i avloppet).
 • Vi bör även tänka på att rensa vattenlåsen, inte bara i badrum utan också tänka på att rensa de i köket.
 • Vi vill åter igen påminna om att inte ha portar, tvättstugedörrar osv. öppna, hemlösa och andra personer tar sig in då i trappuppgångar osv.
 • Grovsopor SKA INTE LÄGGAS i hushållssoporna eller bredvid, detta får var och en åka med till återvinningstationen uppe vid Görla.
 • Matavfall- Det hamnar plastpåsar i matavfallet, det SKA INTE LÄGGAS där i, detta lägger man i vanliga hushållssoporna. Man använder matavfallspapperspåsar (även papperspåsar som man tar frukt i går bra att använda) som finns att hämta i affärerna, bland annat på ICA Norrköp.

Övrigt då det gäller matavfallet så har det minskat lite i kärlet, om vi sorterar matavfallet så kan vi få ner kostnaden på sophämtningen. Något att tänka på 🙂

Vänliga hälsningar

/ Styrelsen

Styrelsen informerar – Maj 2020

Styrelsen informerar:

 • Från 1 juli så blir det en avgiftshöjning på 5 %
 • I september/oktober: spolning av våra avloppsrör. Det är viktigt att vara hemma då eller att man lämnar låset i serviceläge om man inte är hemma.
 • Målning av garagen är påbörjad.
 • Styrelsen vill åter igen påminna om den inre fonden (som tas bort), styrelsen behöver kontonummer från de som inte har autogiro så pengarna kan betalas ut.

Soliga hälsningar,
Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Medlemmar i BRF DOMHERREN NR 1 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Måndagen den 4 maj kl. 19 Grindskolan Matsalen

Vid föreningsstämman skall de ärenden som anges i nedanstående dagordning behandlas.

Norrtälje mars 2020
STYRELSEN

DAGORDNING

 • §1 Stämman öppnas
 • §2 Val av ordförande för stämman
 • §3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • §4 Godkännande av dagordningen
 • §5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 • §6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • §7 Fastställande av röstlängd
 • §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning se bilaga
 • §9 Föredragning av revisionsberättelsen se bilaga
 • §10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för år 2019
 • §11 Beslut om resultatdisposition
 • §12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • §13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för 2020
 • §14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 • §15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • §16 Val av revisorer och revisorssuppleant
 • §16 Val av valberedning
 • §17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 • §18 Stämmans avslutande